Postaw mi kawę na buycoffee.to

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO −informujemy, że:

I. Administrator danych osobowych

Fundacja Rykowisko z siedzibą w Płocku przy ulicy Jana Pawła II 13/18 jest Administratorem Twoich danych osobowych.

II. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji zawodów sportowych organizowanych przez Fundację Rykowisko oraz w celu promocji zawodów w latach następnych.

III. Prawo do sprzeciwu

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

IV. Prawo do cofnięcia zgody

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych (w zakresie w jakim przetwarzanie odbywa się na jej podstawie), ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

V. Okres przechowywania danych

Twoje dane osobowe podane w formularzu zgłoszenia będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z organizacją i promocją zawodów, czyli przez okres 3 lat od końca roku, w którym przeprowadzono zawody. Ponadto dane wynikające z zapłaty wpisowego będą przechowywane, przez czas wynikający z obowiązków podatkowych i skarbowych, 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

VI. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: ubezpieczycielowi, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Łódzkiego, podmiotom współpracującym z administratorem: księgowym, prawnikom, informatykom.

VII. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

c) prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

d) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

e) prawo do przenoszenia danych;

f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.