Postaw mi kawę na buycoffee.to

 

Rozdział I - Postanowienia ogólne

§1


1. Fundacja Rykowisko zwana w dalszej treści Statutu „Fundacją”, ustanowiona przez: Grabowski Maciej
zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza  Fabiana Wawrzyniaka w kancelarii notarialnej w Warszawie, ul. Prosta 32, w dniu 04.11.2015. Działa na podstawie ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. 1991, Nr 46, poz. 203) i ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873) oraz niniejszego Statutu.
2. Fundacja ma osobowość prawną.
3. Fundacja jest apolityczna i nie związana z żadnym wyznaniem.

§2


Siedzibą fundacji jest miasto Płock

§3


Fundacja została ustanowiona na czas nieokreślony.

§4


1. Terenem działalności Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania swych celów, Fundacja może prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Fundacja może dla celów współpracy z zagranicą posługiwać się tłumaczeniem nazwy w wybranych językach obcych.

§5


1. Fundacja może tworzyć oddziały, filie, a także przystępować do fundacji oraz być członkiem organizacji o podobnym profilu.
2. Fundacja jest organizacją pozarządową prowadzącą działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (ustawa o działalności pożytku publicznego) (Dz.U. 2003 r. Nr 96 poz.873).
3. Fundacja prowadzi działalność społecznie użyteczną w sferze zadań publicznych określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego, na rzecz ogółu społeczności, a w szczególności osób, o których mowa w par. 9 Statutu Fundacji; działalność ta jest wyłączną statutową działalnością Fundacji.
4. Działalność statutowa Fundacji może być prowadzona jako działalność nieodpłatna pożytku publicznego.
5. Fundacja nie działa w celu osiągnięcia zysku; osiągany dochód przeznaczać będzie na realizację celów statutowych.

§6


1. Fundacja posługuje się  pieczęcią z oznaczeniem nazwy i siedziby Fundacji.
2. Nazwa Fundacji brzmi Fundacja Rykowisko. Fundacja może używać wyróżniającego ją znaku graficznego.

§7


Fundacja może ustanawiać odznaki, medale honorowe i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami, osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji.

§8


Ministrem właściwym ze względu na cel Fundacji jest Minister Sportu i Turystyki.


Rozdział II - Cele i zasady działania Fundacji
§9


Celami Fundacji są:
1. Popularyzacja idei biegania jako najprostszej formy aktywnego wypoczynku i promowania zdrowego trybu życia.
2. Wspieranie, rozwój i promocja sportu i kultury fizycznej wśród osób niepełnosprawnych, a zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży.
3. Upowszechnianie i propagowanie kultury fizycznej i sportu jako przeciwdziałanie patologiom społecznym.
4. Wspieranie działalności klubów sportowych w zakresie szkolenia młodych zawodników i rozwoju infrastruktury sportowej, rozwój oraz budowa infrastruktury sportowej dla dzieci i młodzieży oraz bazy rekreacyjno-sportowej.
5. Udzielanie pomocy materialnej klubom i organizacjom sportowym.
6. Promocja klubów i organizacji sportowych.
7. Wspieranie inicjatyw i przedsięwzięć oraz integracja jednostek i środowisk zainteresowanych rozwojem w kierunku sportowym.
8. Udzielanie pomocy materialnej sportowcom, zwłaszcza wywodzącym się z rodzin o trudnej sytuacji materialnej oraz zamieszkałych na terenach gmin wiejskich.
9. Promocja młodych zawodników.
10. Edukowanie w zakresie profilaktyki prozdrowotnej, kultury fizycznej i rozwoju sportowego, jak równie¿ upowszechnianie wszelkich form aktywnego wypoczynku i zdrowego trybu życia.
11. Prowadzenie działalności charytatywnej w zakresie kultury, sportu, pomocy społecznej, ochrony zdrowia i opieki społecznej osób, w tym w szczególności dzieci i młodzieży.
12. Promowanie i organizowanie wolontariatu.
13. Upowszechnianie, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, kultury fizycznej i sportu.
14. Upowszechnianie krajoznawstwa oraz aktywnego wypoczynku dzieci i młodzieży.
15. Ochrona i promocja zdrowia.

§10


Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez następujące działania podejmowane na rzecz osób, placówek, ośrodków instytucji wskazanych w § 9 niniejszego Statutu:
1. Organizowanie i finansowanie imprez sportowych, rekreacyjnych i kulturalnych.
2. Prowadzenie akcji szkoleniowych i informacyjnych.
3. Pomoc finansową i rzeczową.
4. Organizowanie i finansowanie zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego.
5. Wyposażanie poradni i ośrodków specjalistycznych w sprzęt rehabilitacyjny.
6. Organizowanie i finansowanie zabiegów medycznych, kuracji i zabiegów rehabilitacyjnych, w ośrodkach i placówkach polskich lub zagranicznych.
7. Zakup leków i środków medycznych.
8. Zakup żywności, środków higieny i innych artykułów do realizacji potrzeb życia codziennego.
9. Organizowanie i prowadzenie placówek oświatowo-wychowawczych i edukacyjnych.
10. Fundowanie stypendiów.
11. Organizowanie i finansowanie kolonii, obozów  i wycieczek dla dzieci i młodzieży.
12. Finansowanie i realizację inwestycji polegających w szczególności na budowie, remontach  lub modernizacjach placówek sportowych.
13. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego, w postaci niezależnych usług wspierających samodzielność obywateli.

§11


Dla osiągnięcia swych celów Fundacja może wspierać działalność innych osób i instytucji zbieżnych z jej celami.


Rozdział III - Majątek i dochody Fundacji

§12


Majątek Fundacji stanowi jej fundusz założycielski w kwocie 500zł (słownie: pięćset złotych) oraz inne mienie nabyte przez Fundację w toku działania.

§13


Dochody Fundacji pochodzić mogą w szczególności z:
1. Krajowych i zagranicznych darowizn, spadków, zapisów.
2. Dotacji i subwencji oraz grantów.
3.  Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych.
4.    Dochodów z majątku Fundacji.

§14


1. Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. W sprawach przyjęcia darowizn i dziedziczenia oświadczenia wymagane przepisami prawa składa Zarząd Fundacji.
3. W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza i to tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

§15


Fundacja nie ma prawa podejmowania działań polegających na:
1. Udzielaniu pożyczek lub zabezpieczaniu zobowiązań majątkiem Fundacji w stosunku do członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz osób, z którymi członkowie Rady Fundacji, Zarządu Fundacji lub pracownicy Fundacji pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.
2. Przekazywaniu majątku Fundacji na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
3. Wykorzystywaniu majątku na rzecz członków Rady Fundacji, członków Zarządu Fundacji lub pracowników Fundacji oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie jest bezpośrednio związane z wykonywaniem zadań statutowych Fundacji.
4. Zakupie towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Rady Fundacji, członkowie Zarządu Fundacji, pracownicy Fundacji oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.


Rozdział IV - Władze Fundacji

§16


Organami Fundacji są:
•    Rada Fundacji,
•    Zarząd Fundacji.

§17


Fundatorzy mogą być członkami organów Fundacji, z zastrzeżeniem § 15.

§18


Członkostwa w organach Fundacji nie można łączyć.


Rozdział V - Rada Fundacji
§ 19


1. Rada Fundacji jest organem stanowiącym, kontrolnym i opiniującym Fundacji.
2. Rada Fundacji składa się z 3 do 7 członków.
3. Członków pierwszego składu Rady powołuje Fundator na czas nieokreślony. Następnych członków Rady na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenie jej składu, powołuje Rada.
4. Spośród członków pierwszej Rady Fundacji, Fundator powołuje Przewodniczącego Rady. Następnych Przewodniczących na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje Rada ze swego grona.
5. W szczególnie uzasadnionych przypadkach odwołanie członka Rady  i przez to pozbawienie go członkostwa w Radzie, może nastąpić w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie przez pozostałych członków Rady Fundacji. Fundatorzy nie mogą być w ten sposób pozbawieni członkostwa w Radzie Fundacji.
6. Członkostwo w Radzie Fundacji ustaje w przypadku pisemnej rezygnacji z członkostwa lub śmierci członka Rady.
7. Członkowie Rady nie mogą być skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.
8. Członkowie Rady pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

§ 20


1. Przewodniczący Rady kieruje pracami Rady, reprezentuje ją na zewnątrz oraz zwołuje i przewodniczy zebraniom Rady.

§ 21


1. Rada zbiera się nie rzadziej niż raz w roku.
2. Radę zwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy bądź na wniosek Zarządu lub na wniosek podpisany przez minimum 2 członków Rady – zgłoszony Przewodniczącemu na piśmie.
3. W posiedzeniach Rady uczestniczy Prezes Zarządu Fundacji lub oddelegowany przez niego członek Zarządu Fundacji.

§ 22


1. Rada  podejmuje decyzje w formie uchwał; uchwały mogą zapadać w trybie obiegowym, w tym przy użyciu elektronicznych środków komunikowania z wyłączeniem telefonów.
2. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków, chyba że niniejszy statut stanowi inaczej. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Przewodniczącego.
3. Uchwały Rady podpisuje Przewodniczący Rady.

§ 23


Do zadań Rady należy:
1. powoływanie i odwoływanie członków Zarządu  Fundacji, w tym Prezesa i Wiceprezesa.
2. wytyczanie głównych kierunków działalności Fundacji,
3. zatwierdzanie i opiniowania programów działania Fundacji,
4. dokonywanie zmian statutu Fundacji,
5. zatwierdzanie decyzji o połączeniu Fundacji,
6. podejmowanie decyzji o likwidacji Fundacji,
7. uchwalanie regulaminu działania Rady oraz opiniowanie regulaminu pracy Zarządu Fundacji,
8. zajmowanie stanowiska w sprawach przedłożonych przez członków Rady bądź Zarząd.
9. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Fundacji oraz udzielanie absolutorium członkom Zarządu,
10. kontrolowanie bieżącej działalności Zarządu Fundacji
11. reprezentowanie Fundacji w umowach z członkami Zarządu Fundacji i sporach między nimi i Fundacją,
12. podejmowanie decyzji w sprawie odpłatnego wykonywania obowiązków członka Zarządu Fundacji, określanie formy zatrudnienia i wysokości wynagrodzenia członka Zarządu.

§ 24


Rada Fundacji w celu wykonania swych zadań jest uprawniona do:
1. Żądania od Zarządu Fundacji przedstawienia wszelkich dokumentów dotyczących działalności Fundacji.
2. Dokonywania rewizji majątku oraz kontroli finansowej Fundacji.


Rozdział VI - Zarząd Fundacji

§ 25


1. Zarząd Fundacji składa się od 2 do 5 członków. Członków pierwszego składu Zarządu powołuje Fundator na czas nieokreślony. Następnych członków Zarządu na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję lub dla rozszerzenie jego składu, powołuje Rada.
2. Radzie służy prawo odwołania każdego z członków Zarządu Fundacji w każdym czasie. Decyzję o odwołaniu podejmowana jest zwykłą większością głosów.

§ 26


1. Spośród członków pierwszego składu Zarządu, Fundator powołuje Prezesa Zarządu. Następnych Prezesów na miejsce osób, które przestały pełnić tę funkcję, powołuje Rada.
2. Prezes Zarządu kieruje pracami Zarządu Fundacji, ustala podział kompetencji pozostałych członków Zarządu oraz zasady ich współpracy.

§ 27


Zarząd kieruje bieżącą działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz. Do Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Rady Fundacji.

§ 28


Do zadań Zarządu należy w szczególności:
1. uchwalanie projektów wieloletnich i rocznych programów działania Fundacji po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Fundacji,
2. sprawowanie zarządu majątkiem Fundacji,
3. przyjmowanie subwencji, darowizn, spadków i zapisów,
4. ustalanie wielkości zatrudnienia, zasad wynagradzania oraz wysokości środków przeznaczonych na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji, zatrudnionych do prowadzenia działalności statutowej,
5. sporządzanie sprawozdań  z realizacji zadań publicznych, sprawozdań finansowych oraz sprawozdań z   działalności Fundacji według zasad i terminów wynikających z odrębnych  przepisów,
6. proponowanie Radzie Fundacji zmian statutu Fundacji oraz jej likwidacji.

§29


Członkowie Zarządu pełnią swoją funkcję nieodpłatnie.

§30


1. Jednakże Rada Fundacji może w drodze uchwały postanowić o odpłatnym wykonywaniu obowiązków członka Zarządu, określając jednocześnie formę zatrudnienia i wysokość wynagrodzenia.
2. W umowach między Fundacją a członkiem Zarządu oraz w sporze z nim Fundację reprezentuje Rada lub powołany przez nią w drodze uchwały pełnomocnik.
3. Umowy z członkami Zarządu podpisuje Przewodniczący Rady lub pełnomocnik, o którym mowa w ust. 2.

§31


1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał; uchwały mogą zapadać w trybie obiegowym, w tym przy użyciu elektronicznych środków komunikowania z wyłączeniem telefonów.
2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jego członków, z zastrzeżeniem § 32, z tym że wymagana jest obecność Prezesa lub Wiceprezesa. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa, a w razie jego nieobecności – Wiceprezesa.
3. Uchwały Zarządu podpisuje Prezes Zarządu lub Wiceprezes prowadzący obrady Zarządu.

§32


Zarząd co roku, nie później niż do dnia 30 marca, zobowiązany jest przedkładać Radzie Fundacji Roczne Sprawozdanie finansowe oraz Sprawozdanie z działalności Fundacji za poprzedni rok obrotowy.


Rozdział VII - Sposób Reprezentacji
§33


1. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, z zastrzeżeniem ust. 2, składają dwaj członkowie Zarządu działający łącznie.
2. W sprawach dotyczących zatrudniania pracowników oraz w sprawach nie związanych z zaciąganiem zobowiązań majątkowych powyżej 5.000 (pięć tysięcy) złotych – oświadczenia woli w imieniu Fundacji może składać jednoosobowo Prezes Fundacji.


Rozdział VIII - Zmiana Statutu


§34


Zmian w statucie Fundacji dokonuje Rada Fundacji za zgodą Zarządu Fundacji. Zmiany statutu mogą dotyczyć celów dla realizacji, których Fundacja została ustanowiona i określonych w akcie założycielskim.


Rozdział IX - Połączenie z inną fundacją
§35


1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.
2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.


§36


Decyzja w sprawie połączenia podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały wymagającej bezwzględnej większości 3/4 głosów, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


Rozdział X - Likwidacja Fundacji
§ 37

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Likwidatorów Fundacji powołuje i odwołuje Rada Fundacji.


§ 38


Decyzja o likwidacji podejmuje Zarząd Fundacji w drodze uchwały wymagającej bezwzględnej większości 3/4 głosów, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.


§39


Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone mocą uchwały Rady Fundacji na rzecz działających w Rzeczpospolitej Polskiej fundacji o zbliżonych celach.