Postaw mi kawę na buycoffee.to

             

I. INFORMACJE PODSTAWOWE.

'sprawmy sobie ŁOMOT' to zawody biegowe organizowane na terenie Nadleśnictwa Łąck dla miłośników sportu, rekreacji i pasjonatów biegania w terenie.

Zawody mają formę towarzyskiego, amatorskiego rajdu terenowego odbywającego się w pięknej leśnej scenerii, a trasa poprowadzona jest min. szlakami turystycznymi regionu.

II. CEL ZAWODÓW.

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Prezentacja walorów przyrodniczych i rekreacyjnych lasów Nadleśnictwa Łąck.
 3. Promocja zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe.
 4. Promocja biegania i turystyki pieszej wśród mieszkańców Mazowsza i całej Polski.
 5. Integracja środowiska biegowego.

III. ORGANIZATOR.

Fundacja Rykowisko, ul. Jana Pawła II 13/18, 09-410 Płock, NIP: 7743227294

IV. PROGRAM, MIEJSCE, TRASA.

 1. Termin zawodów: 17 listopad 2024 roku.
 2. Miejsce startu i mety: Łąck, gmina Łąck.
 3. Harmonogram w dniu biegu:
 • 10:30 – 10:55 – weryfikacja uczestników biegu sprawmy sobie ŁOMOT, odprawa
 • 11:00 – rozpoczęcie zawodów
 • 15:00 – zakończenie zawodów

Uroczyste wręczenie nagród nastąpi nie wcześniej niż 30 minut po przekroczenia mety przez III zawodnika dla danej kategorii.

Wręczenie nagród zostanie oficjalnie ogłoszone w biurze zawodów przez dyrektora zawodów.

 1. Biuro zawodów.

Biuro zawodów będzie mieściło się na terenie miasteczka zawodów w Łącku k. Płocka.

Biuro zawodów będzie czynne:

 • 17 listopada 2024 roku, godz. 08:00 – 10:45

Pakiet startowy odebrać można wyłącznie w Biurze Zawodów w godzinach wskazanych w programie imprezy.

Każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową.

W momencie nie posiadania "karty zgłoszeniowej" zostanie pobrana opłata za jej wydrukowanie w wysokości: 20,00zł.

Można upoważnić inną osobę do odbioru pakietu startowego, ale zostanie on wydany bez chipa. Po chip zawodnik musi zgłosić się osobiście z dokumentem potwierdzającym tożsamość nawet bezpośrednio przed startem

Treść upoważnienia:

 -------------------------------------------------------------------------------

Upoważnienie do odbioru pakietu startowego zawodów 'sprawmy sobie ŁOMOT' 2024

 

…………………………………………                                                                                         ……………………………… dnia……………………………………

  (imię i nazwisko, nr startowy)                                                                                               (miejscowość)

Ja niżej podpisana/y legitymująca/y się dowodem osobistym

 

seria ………………………… nr ……………………………………………………………………,

 

upoważniam Panią/Pana………………………………………………………………… legitymującą/ego się dowodem osobistym

 

seria ………………… nr …………………………………………………, do odbioru pakietu startowego na zawody biegowe 'sprawmy sobie ŁOMOT' 2024.

 

…………………………………………………

(czytelny podpis osoby upoważniającej)

 --------------------------------------------------------------------------------

Pakiety, które nie zostaną odebrane w godzinach pracy Biura Zawodów, nie będą wydawane w innym terminie oraz nie będą rozsyłane w późniejszym czasie.

V. INFORMACJE O BIEGU.

 1. Trasa biegu poprowadzona będzie po ścieżkach Rezerwatu Dąbrowa Łącka i jego otulinie.

Trasa ma dystans około 21km.

Trasa nie jest atestowana.

 1. Bieg ma charakter amatorski i towarzyski, prowadzony będzie pomiar czasu na potrzeby weryfikacji uczestników oraz ustalenia ostatecznej klasyfikacji. Trasa może być pokonana biegiem lub marszem.
 2. Limit czasu na przebycie całej trasy wynosi 4 godziny
 3. Punkt odżywczy na około 5, 11 i 16 km.
 4. Każdy uczestnik zobowiązany jest do zapoznania się z mapą trasy przed biegiem.
 5. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za konsekwencje zboczenia z trasy przez uczestnika lub zagubienia się uczestnika pomimo oznaczeń trasy.
 6. Organizatorzy dołożą wszelkich starań w celu odpowiedniego oznaczenia trasy biegu, jednak uczestnik przyjmuje do wiadomości, że bieg ma charakter terenowy, a jego ukończenie wymaga podstawowych umiejętności orientacji w terenie.
 7. Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

VI. ZGŁOSZENIA I WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. Każdy uczestnik biegu ma obowiązek zapoznać się z ZAGROŻENIAMI WYSTĘPUJĄCYMI W LESIE na stronie internetowej Nadleśnictwa Łąck.
 2. W zawodach mogą uczestniczyć:
 • zawodnicy, którzy do dnia 17 listopada 2024r. ukończyli 16 lat, przy czym wszyscy uczestnicy, którzy w dniu zawodów nie ukończyli 18 roku życia będą dopuszczeni do udziału w biegu jedynie po przedłożeniu w Biurze Zawodów pisemnej zgody rodziców/opiekunów prawnych, z podpisem i nr PESEL. Warunkiem dopuszczenia ich do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji uczestnika w biurze zawodów.
 • dokonali zgłoszenia on-line,
 • dokonali pełnej płatności za zawody,
 • otrzymali numer startowy i chip zwrotny.
 1. Zapisy internetowe na zawody trwały będą od 1 grudnia 2023 godz. 20:00 do dnia 12 listopada 2024 godz. 23:59 lub zamknięcia list startowych.
 2. W przypadku wolnych miejsc zapisy będą możliwe w biurze zawodów w dniu wydawania pakietów tj. 17 listopada 2024 roku
 3. Limit zgłoszeń wynosi 150 zawodników:

Decyduje kolejność zgłoszeń oraz wniesienia opłaty startowej.

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo zmiany limitów zawodników.

 1. Aby zapisać się na bieg, każdy uczestnik powinien wypełnić formularz zgłoszeniowy poprzez stronę: https://zapisy.inessport.pl/

oraz dokonać wpłaty wpisowego w kwocie odpowiednio:

 • do 50 opłaconego uczestnika – 110,00zł;
 • od 51 do 100 opłaconego uczestnika – 130,00zł;
 • od 101 do 150 opłaconego uczestnika – 150,00zł;
 • w dniu zawodów – 170,00zł.
 1. Opłatę startową należy uiścić wyłącznie za pośrednictwem portalu internetowego przelewy24.pl.

Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę przelewy24.pl, przez którą należy dokonać opłaty startowej.

 1. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisieinessport.pl – zakładka moje konto – płatności.
 2. Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.
 4. Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.
 5. Wpisowe wpłacone po 1 listopada 2024 roku nie gwarantuje odbioru pełnego pakietu startowego.
 6. Tylko odpowiednie zgłoszenie i dokonanie wpłaty gwarantuje miejsce na ostatecznej liście startowej i udział w biegu.

O kolejności zgłoszenia decyduje wpłata wpisowego.

 1. Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zamknięcia listy startowej i zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów oraz dokonania opłaty manipulacyjnej za przepisanie pakietu w wysokości 30,00zł.

Zmianę taką można dokonać do dnia 12 listopada 2024. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.

 1. Reklamacje:
 • każdemu zawodnikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem płatności.
 • reklamacje można składać w ciągu 14 dni od dokonania rejestracji na imprezę sportową.
 • reklamacje należy składać drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy rejestracji uczestnika bez podania przyczyny.
 2. Dane osobowe uczestników będą wykorzystane wyłącznie na potrzeby organizacji biegu.

VII. POMIAR CZASU.

 1. Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki buta.
 2. Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.
 3. Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
 4. Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

VIII. KLASYFIKACJE.                                                                                                                                                                             

 1. Podczas zawodów prowadzona będzie klasyfikacja:
 • kobiet,
 • mężczyzn.

Nie przewiduje się klasyfikacji wiekowych.

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji w zależności od warunków imprezy.
 2. Warunkiem bezwzględnym przed nagradzaniem zawodnika jest okazanie śladu swojego biegu.

Dotyczy to wszystkich zawodników od I do III miejsca.

IX. KARY.

 1. Karne minuty zostaną nałożone na zawodnika w przypadku:
 • skrócenia trasy,
 • nie przestrzegania regulaminu zawodów.

O wielkości kary minutowej nałożonej na zawodnika decyduje dyrektor zawodów.

 1. Dyskwalifikacja uczestnika nastąpi w przypadku:
 • nagannego naruszenia postanowień regulaminu,
 • zejścia z oznaczonej trasy biegu,
 • zgubienia numeru startowego dostarczonego przez organizatorów lub brak chipa do pomiaru czasu przy sznurówce buta,
 • gdy numer startowy nie będzie widoczny dla sędziów w trakcie trwania biegu,
 • śmiecenia na trasie,
 • ominięcie punktu kontrolnego,
 • pomocy osób trzecich w czasie trwania biegu, za wyjątkiem osób z obsługi biegu na wyznaczonych przez organizatorów punktach kontrolnych i żywieniowych,
 • zawodnik po przekroczeniu linii mety jest zobowiązany do zwrócenia swojego chipa organizatorom pod rygorem dyskwalifikacji.
 • biegu z nie swoim numerem lub chipem do pomiaru czasu

O dyskwalifikacji zawodnika decyduje Dyrektor Zawodów.

 1. Zażalenia, protesty, uwagi dotyczące przebiegu zawodów oraz samych zawodników należy kierować bezpośrednio do Dyrektora Zawodów. W czasie nie późniejszym niż 0,5h od ukończenia przez uczestnika zawodów.

X. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW.

 1. Zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatorów imprezy oraz na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach informacyjnych i reklamowych.
 2. Dane osobowe uczestników biegu będą wykorzystywane zgodnie z warunkami określonymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1) oraz Ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych jest Fundacja Rykowisko.
 3. Przetwarzanie danych, o których mowa, w związku z udziałem w biegu obejmuje także publikację imienia i nazwiska, klubu uczestnika wraz z rokiem urodzenia i z nazwą miejscowości, w której zamieszkuje – w każdy sposób, w jaki publikowany lub rozpowszechniany będzie projekt.
 4. Uczestnikowi przysługują wszystkie prawa zgodne z RODO, a wymienione szczegółowo w Klauzuli Informacyjnej.

Podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

 1. Administrator będzie przetwarzał dane osobowe w celu organizacji imprezy sportowej pn. sprawmy sobie ŁOMOT – samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami, wyłącznie w zakresie koniecznym do prawidłowej organizacji imprezy.
 2. Uczestnik udziela Organizatorom nieodpłatnej licencji na wykorzystanie utrwalonego wizerunku na wszystkich polach eksploatacji, w tym w szczególności:
 • Utrwalanie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie.
 • Udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w kontekście jego udziału w biegu.
 • Wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej.
 • Zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku.
 • Publicznego wystawienia, wyświetlenia, odtworzenia oraz nadawania i reemitowania, a także publicznego udostępniania w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 • Zamieszczanie i publikowanie w prasie, na stronach internetowych, plakatach i bilbordach.

XI. .ŚWIADCZENIA.

 1. Każdy uczestnik biegu otrzyma numer startowy, agrafki i zwrotny chip.
 2. Profesjonalny pomiar czasu.
 3. Sms z wynikiem.
 4. Organizatorzy na punktach kontrolnych zapewniają wodę oraz przekąski (owoce, słodycze itp.).
 5. Dodatkowo w strefie finishera na uczestników czekać będzie ciepły posiłek.
 6. Oznakowaną trasę.
 7. Każdy zawodnik który ukończy zawody otrzyma pamiątkowy medal.
 8. W strefie startu/mety będzie dostępna podstawowa pomoc medyczna. Uczestnik jednocześnie przyjmuje do wiadomości, że ze względu na charakter biegu, organizatorzy nie zapewniają na trasie opieki medycznej w pełnym zakresie i nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za skutki jakichkolwiek wypadków lub problemów zdrowotnych uczestników w trakcie i w następstwie zawodów.
 9. Obsługę fotograficzną.
 10. Ubezpieczenie NNW.

XII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE.

 1. Zawodnik podpisując oświadczenie o braku przeciwwskazań wyraża tym samym zgodę na udzielenie pierwszej pomocy medycznej, wykonanie innych zabiegów medycznych oraz transport poszkodowanego w bezpieczne miejsce przez personel medyczny i paramedyczny działający w imieniu organizatora. Zawodnik przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych, a także szkód i strat o charakterze majątkowym.

Każdy zawodnik oświadcza, iż w przyszłości nie będzie sobie rościć prawa do dochodzenia odszkodowania od Organizatora w razie poniesienia uszczerbku na zdrowiu czy poniesienia strat materialnych związanych z uczestnictwem w Zawodach.

Decyzje ratowników i lekarzy dotyczących kontynuowania biegu są ostateczne i nieodwołalne.

 1. W trakcie biegu wszyscy uczestnicy muszą mieć widoczne numery startowe i chip do pomiaru czasu przy sznurówce buta.
 2. Obowiązkowym wyposażeniem jest:
 • sprawny i naładowany telefon komórkowy,
 • w przypadku złych warunków atmosferycznych odpowiednia odzież przeciwdeszczowa/folia NRC,
 • posiadanie kubka wielorazowego,
 1. Bezwzględnym obowiązkiem uczestników jest informowanie obsługi punktów kontrolnych o wszelkich zaobserwowanych problemach ze zdrowiem lub samopoczuciem własnym lub innych uczestników, a także o wszelkich zaobserwowanych na trasie problemach, które mogłyby uniemożliwić pozostałym uczestnikom bezpieczne ukończenie biegu.
 2. W trakcie biegu uczestnicy muszą zachować szczególną ostrożność w związku z innymi użytkownikami ścieżek w tym również rowerzystami. Szczególnie niebezpieczne mogą też być strome podbiegi, zbiegi, zakręty, odcinki podmokłe, wystające korzenie, wiszące nisko gałęzie oraz śliskie mostki. Na terenie trasy biegu jest możliwość spotkania dzikiej zwierzyny np. dzików, łosi. Należy zachowywać się wtedy spokojnie i poczekać aż same odejdą.
 3. Dopuszczona jest pomoc osób trzecich tylko i wyłącznie w obrębie punktu żywieniowego/kontrolnego.
 4. Uczestnicy wyrażają zgodę na wykorzystanie ich wizerunku w materiałach promocyjnych organizatorów, na stronie internetowej organizatorów oraz w relacjach z imprezy zamieszczonych w mediach.
 5. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zaginione w trakcie trwania imprezy.
 6. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody wyrządzone uczestnikom i ich mieniu przed, w trakcie trwania oraz po zakończeniu biegu.
 7. Niektóre zapisy niniejszego Regulaminu mogą ulec zmianie o czym uczestnicy biegu zostaną poinformowani mailowo lub na odprawie przed rozpoczęciem biegu.
 8. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do odwołania biegu lub jego przerwania bez podania przyczyny.
 9. W sprawach, które nie zostały szczegółowo ustalone postanowieniami niniejszego regulaminu, prawo ostatecznej decyzji mają organizatorzy biegu.

Łąck, 29 listopad 2023r.