I. Cel imprezy.

 1. Popularyzacja biegania jako najprostszej formy ruchu.
 2. Wyłonienie najlepszych uczestników i uczestniczek Triady.
 3. Prezentacja walorów przyrodniczych i rekreacyjnych lasów Nadleśnictwa Łąck.
 4. Promocja zrównoważonej gospodarki leśnej prowadzonej przez Lasy Państwowe.
 5. Promocja biegania i turystyki pieszej wśród mieszkańców Mazowsza i całej Polski.
 6. Integracja środowiska biegowego.

II. Informacje podstawowe.

Przełajowa Triada Biegowa to seria biegów organizowana przez Fundację Rykowisko w 2022 roku na terenie Nadleśnictwa Łąck i Nadleśnictwa Gostynin dla miłośników sportu, rekreacji i pasjonatów biegania w terenie.

W skład biegów wchodzą:

 1. RYKOwisko ULTRA-Trail
 • Łoszak, +12 km
 • Szybkie Badyle, +37 km
 • Rącza Łania, +74 km
 • Rogacz, +111 km
 1. Górska zaDYSZKA, +12km
 2. sprawmy sobie ŁOMOT, +21km

Wszystkie biegi mają formę towarzyskiego i amatorskiego rajdu terenowego odbywającego się w pięknej leśnej scenerii, a trasy poprowadzone są min. szlakami turystycznymi regionu.

III. Organizator.

Nadleśnictwo Łąck, Fundacja Rykowisko.

IV. Termin i miejsce.

Data i miejsce biegów rozgrywanych w ramach triady:

 • RYKOwisko ULTRA-Trail, Gorzewo, 4 czerwca 2022
 • Górska zaDYSZKA, Grabina, 4 września 2022
 • sprawmy sobie ŁOMOT, Łąck, 20 listopada 2022

V. Zasady punktowania.

 1. Klasyfikacja Przełajowej Triady Biegowej prowadzona będzie od dnia 4 czerwca do dnia 20 listopada 2022 roku.
 2. Wszystkie biegi wliczane do Triady punktowane są w ten sam sposób.
 3. Punkty za ukończenie danego biegu przydzielane są w zależności od zajętego miejsca. W przypadku każdego z biegów pierwszy zawodnik na mecie otrzymuje 300 punktów, drugi 299, trzeci 298, a każdy kolejny o jeden punkt mniej.
 4. Wszyscy zawodnicy, którzy zajmą miejsca powyżej 300 otrzymują za ukończenie danego biegu 1 punkt.
 5. Biegacze, którzy chcą wziąć udział w Triadzie winni dokonać zgłoszenia uczestnictwa w każdym biegu wskazanym w pkt.1 oraz uiścić wymagane regulaminami opłaty startowe. Wysokość opłat startowych za poszczególne biegi zawierają regulaminy każdego biegu. Nie ma dodatkowych kosztów uczestnictwa w Triadzie.
 6. Zgłoszenia do poszczególnych biegów prowadzone będą na stronach poszczególnych zawodów.

VI. Zasady punktowania.

 1. W klasyfikacji końcowej Przełajowej Triady Biegowej sklasyfikowany zostanie każdy uczestnik wszystkich trzech biegów wliczających się do Triady, który ukończy zawody w wyznaczonym przez organizatora danego biegu limicie.
 2. W przypadku gdy w końcowej klasyfikacji dwóch lub więcej zawodników uzyska taką samą liczbę punktów, kryterium rozstrzygającym będzie miejsce zajęte w dłuższym biegu - w pierwszej kolejności Łomot, Górska zaDyszka.

VII. Wyniki.

 1. Aktualne wyniki Triady będą dostępne na stronie ryko.run oraz na portalach społecznościowych Fundacji.
 2. Wyniki będą każdorazowo aktualizowane w ciągu 14 dni od zakończenia biegu wliczanego do Przełajowej Triady Biegowej.

VIII. Nagrody.

 1. Zawodnik, który ukończy bieg wchodzący w skład Triady, na mecie każdej z imprez otrzyma medal. Medale za ukończenie wszystkich trzech imprez, po połączeniu w całość stanowić będą trofeum Przełajowej Triady Biegowej.
 2. Organizator przewiduje osobną klasyfikację osób uczestniczących w Przełajowej Triadzie Biegowej 2022 oraz nagrody dla osób zajmujących miejsca I – III osobno K i M.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dodatkowych klasyfikacji w zależności od warunków imprezy.
 4. Nagrodzone osoby otrzymają pamiątkowy puchar oraz w miarę pozyskiwania sponsorów nagrody rzeczowe. Pozostałe osoby, które ukończą Triadę otrzymają pamiątkowy dyplom.
 5. Zakończenie cyklu, wręczenie nagród Przełajowej Triady Biegowej i dekoracja finisherów odbędzie się w miarę możliwości organizatora 20 listopada 2022. O dokładnej dacie i formie wręczenia nagrody organizator poinformuje uczestników w oddzielnym komunikacie.

IX. Ochrona wizerunku i dane osobowe.

Warunkiem uczestnictwa w Przełajowej Triadzie Biegowej jest również wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika podanych w formularzu zgłoszeniowym na dany bieg, przez administratora danych osobowych w rozumieniu art. 7 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 ze zm.), którym jest organizator, dla celów organizacji imprezy sportowej. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu i poprawiania treści danych osobowych oraz odwołania zgody na ich przetwarzanie w każdym czasie. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne i niezbędne do uczestnictwa w imprezie sportowej.

X. Postanowienia końcowe.

 1. Organizator zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w regulaminie, o których zobowiązuje się poinformować na własnych stronach internetowych.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania triady lub jej przerwania bez podania przyczyny.
 3. W kwestiach nieustalonych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
 4. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji.

Łąck, 1 grudzień 2022r.